Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski

OSIEDLA KOMPLETNE

Materiały do pobrania

Poniżej zamieszczone zostały foldery zawierające projekty Wytycznych przestrzennych dla poszczególnych osiedli oraz podsumowania przeprowadzonych tam prac.

O pilotażowym projekcie "Osiedla kompletne"

Celem projektu jest stworzenie modelu osiedla kompletnego, czyli takiego, na którym dobrze się mieszka i które zaspokaja podstawowe potrzeby mieszkańców, ma swój charakter i zapewnia dostęp do zieleni. W tegorocznym pilotażu biorą udział cztery obszary: Śródmieście Południowe, Jagodno, Jerzmanowo-Jarnołtów i Maślice Małe. Sam projekt składa się z trzech etapów. Pierwszy zakończony w maju 2019 polegał na rozpoznaniu potrzeb mieszkańców, potencjału miejsc oraz zbadaniu obecnych uwarunkowań i zagospodarowania terenu. Drugi etap trwał od czerwca i obejmował prace projektowe. Teraz czas zaprezentować wyniki prac i poddać je ocenie mieszkańców, a następnie wprowadzić zmiany do projektów po to, aby były jak najlepiej przygotowane do wdrożenia w przestrzeń osiedlową.

Dlaczego takie wytyczne?

Powstałe w końcowym etapie wytyczne, indywidualne dla każdego obszaru, mają być wsparciem dla jednostek miejskich, jak i mieszkańców przy realizacji różnego rodzaju działań: projektów Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego, zadań Funduszu Osiedlowego, zmian zagospodarowania i rozwoju układu komunikacyjnego, określaniu potrzeb aktualizacji planów miejscowych lub objęcia danego obszaru nowym przystąpieniem. Będzie to także kompendium wiedzy o najważniejszych potrzebach użytkowników danego terenu.

Idea osiedla kompletnego

Doskonalenie osiedla i dążenie do jego kompletności to proces, którego podstawą jest przestrzeń kształtowana według oczekiwań mieszkańców. Drugi czynnik to zaistnienie ludzkich interakcji i inicjatyw, którym ta zagospodarowana przestrzeń sprzyja. Dobrze zagospodarowana przestrzeń pobudza aktywność mieszkańców i staje się narzędziem budowania samodzielnej i silnej społeczności lokalnej.

Urbaniści z Biura Rozwoju Wrocławia wyróżnili sześć przenikających się aspektów, które łącznie świadczą o jakości życia mieszkańców i składają się na schemat osiedla kompletnego. Są to:

O mapie

Oznaczenia graficzne na mapie projektu – klucz typu obiektu i jego opis:

 1. symbol lokalne centrum <LC> – centrum życia społecznego, współczesna agora, miejsce szczególne i rozpoznawalne na osiedlu, z którym utożsamiają się mieszkańcy, koncentrujące ważne obiekty i realizujące podstawowe potrzeby z zakresu usług, podstawowa przestrzeń publiczna, przestrzeń, w której dochodzi do integracji i aktywizacji społeczności osiedlowej.
 2. symbol ważna przestrzeń publiczna placu lub skrzyżowania <PS> – miejsce ważne społecznie, kulturowo i urbanistycznie, przestrzeń sprzyjająca przebywaniu i nawiązywaniu kontaktów sąsiedzkich, mogące przyjmować formę placów, skrzyżowań i innych miejsc o charakterze węzłowym, wyróżniające się funkcjonalnie i posiadające cechy indywidualne.
 3. symbol ulica stanowiąca szkielet przestrzeni publicznej osiedla <1U> – przestrzeń priorytetowa dla lokalnej społeczności i układu przestrzennego osiedla, służąca przemieszczaniu się po osiedlu, ale również o wysokich predyspozycjach do pełnienia roli miejsca spotkań, funkcjonowania usług, rozwoju zieleni, małej retencji, często stanowiąca korytarz transportu publicznego lub ruchu rowerowego.
 4. symbol ulica istotna dla spójności przestrzeni publicznej osiedla <2U> – powiązanie ważne dla kształtowania układu urbanistycznego, wspierające funkcjonowanie osiedla, istotne dla swobody poruszania się po nim.
 5. symbol ulica inna, której przypisano wytyczne <3U> – powiązanie uzupełniające układ osiedla, lecz wyróżniające się ze względu na pewną rolę lub składnik wyposażenia.
 6. symbol promenada pieszo-rowerowa <PR> – reprezentacyjna przestrzeń publiczna, trakt, bulwar, ważny ciąg spacerowy, wyposażony w zieleń, kształtowaną różnorodnie i według możliwości i charakteru miejsca, powiązanie przeważnie o znaczeniu ponadlokalnym, komunikujące osiedle z obszarem zewnętrznym i korytarz ruchu rowerowego atrakcyjny dla codziennych podróży.
 7. symbol ciąg pieszy lub pieszo-rowerowy <CP> – połączenie lokalne, niezmiernie ważne dla swobody poruszania się po osiedlu i systemu osiedlowych powiązań, przebiegające w zieleni, często stanowiące skrót, alternatywę do poruszania się korytarzami ulic, ułatwienie dojścia do bardziej oddalonych zespołów zieleni.
 8. symbol ulica stanowiąca przestrzeń publiczną o charakterze ogólnomiejskim <AU> – przestrzeń ważna dla lokalnej społeczności i układu przestrzennego osiedla a jednocześnie pełniąca funkcje ogólnomiejskie, często o reprezentacyjnym charakterze przestrzeni publicznej, stanowiąca korytarz transportu publicznego i ruchu rowerowego.
 9. symbol plac stanowiący przestrzeń publiczną o charakterze ogólnomiejskim <R> – miejsce ważne społecznie, kulturowo i urbanistycznie dla wszystkich mieszkańców miasta, reprezentacyjna przestrzeń publiczna.
 10. korytarz transportu publicznego w wyposażeniu ulicy lub promenady – oznaczenie graficzne nieposiadające identyfikatora, stanowiące składnik wyposażenia danego powiązania.
 11. korytarz ruchu rowerowego w wyposażeniu ulicy lub promenady – oznaczenie graficzne nieposiadające identyfikatora, stanowiące składnik wyposażenia danego powiązania.
 12. symbol teren zieleni <Z> – park, skwer lub inna zieleń o większej powierzchni, różnorodności i wartości przyrodniczej, w formie zieleni urządzonej lub nieurządzonej, publicznie dostępny, atrakcyjny do spędzania czasu, wypoczynku i uprawiania sportu.
 13. symbol wnętrze z zielenią, ważny dziedziniec, ogród <WZ> – zieleń istotna dla ekosystemu osiedla, położona w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy, ważna dla kontaktów sąsiedzkich i realizacji potrzeb okolicznych mieszkańców.
 14. symbol osobliwość przyrodnicza <OP> – obszar lub obiekt unikalny pod względem przyrodniczym lub geomorfologicznym.
 15. symbol istotny obiekt handlu, gastronomii, usług drobnych <UH> – grupa funkcji obejmująca między innymi formę hali i placu targowego, usług rzemieślnicze, punkty drobnych napraw.
 16. symbol obiekt kultury, sztuki, integracji, zgromadzeń wyznaniowych, działań lokalnych, wydarzeń okolicznościowych <UK> – grupa funkcji obejmująca obiekty kubaturowe i plenerowe, między innymi służące promocji kultury i sztuki, organizacji wydarzeń okolicznościowych, działalności rad osiedli, centrów aktywności lokalnej i stowarzyszeń.
 17. symbol obiekt oświaty, zdrowia, opieki, sportu <UO> – grupa funkcji obejmująca obiekty kubaturowe a także plenerowe.
 18. symbol inny istotny obiekt usługowy <UI> – obiekt o funkcji innej niż wyżej wymienione, w szczególności o znaczeniu ogólnomiejskim jak zespół biurowy, administracyjny, galeria handlowa.
 19. symbol zespół, kompleks budynków <KB> – grupa obiektów wspólnie stanowiących wartość historyczną, tożsamościową lub architektoniczno-urbanistyczną.
 20. symbol budynek charakterystyczny, szczególny, dominanta, zabytek <BC> – obiekt wyróżniający się z otoczenia, w tym stanowiący dominantę lub akcent urbanistyczny.
 21. symbol wyróżniająca się elewacja, detal, obiekt małej architektury <WD> –obiekt lub jego część o niewielkich rozmiarach, podkreślający miejsce lub stanowiący ułatwiający orientację w przestrzeni.
 22. symbol węzeł przesiadkowy [intermodalność lub ważny przystanek wielu linii] <K> – miejsce, w którym zbiega się z różnych kierunków wiele linii transportu publicznego, systemowo rozwiązane, dobrze dostępne dla pieszych i rowerzystów, często wyposażone w parking P&R, mogące obejmować stację lub przystanek kolejowy.
 23. symbol przystanek kolejowy <PK> – przystanek o lokalizacji i wyposażeniu niekwalifikowanym jako węzeł przesiadkowy.
 24. obszar i strefa – dwa typy oznaczeń powierzchniowych (z których pierwsze silniej przesądza granice a drugie ma charakter orientacyjny, często dotyczący poszukiwania danej kwestii we wskazanym rejonie) odnoszące się do:
 1. symbol symbol standardu przestrzeni publicznej <OPP> i <SPP> w celu wskazania istotnych składników, ról lub innych wytycznych dla przestrzeni,
 2. symbol symbol standardu zieleni <OZI> i <SZI> w celu wskazania istotnych wartości przyrodniczych i społecznych lub innych wytycznych dla zieleni,
 3. symbol symbol standardu usług <OUS> i <SUS> w celu wskazania istotnych składników, ról lub innych wytycznych dla usług,
 4. symbol symbol standardu zabudowy <OZA> i <SZA> w celu wskazania istotnych cech lub wytycznych dla zabudowy i towarzyszącego im zagospodarowania terenu,
 5. symbol symbol standardu mobilności <OMO> i <SMO> w celu wskazania miejsc szczególnie istotnych dla układu transportowego.

Treść projektów Osiedli Kompletnych, udostępnioną w SIP, stanowią:

Poza projektem, w SIP udostępniona została także waloryzacja planistyczna a podsumowanie Wytycznych zgłoszonych przez mieszkańców w ramach pierwszych konsultacji społecznych znajduje się pod adresem Dla wygody mieszkańców Wrocław stawia na osiedla kompletne.

Na mapie dostępne są granice opracowań dla osiedli kompletnych (granice czterech jednostek urbanistycznych). Aby przybliżyć się do zasięgu opracowania wybranego osiedla należy kliknąć jego nazwę na liście wyników w oknie "Osiedla kompletne" w prawym, dolnym rogu mapy. Opracowanie jest dostępne w skalach od 1:25 000 do 1:3 300, przy czym polecamy przeglądanie w skalach większych, tj. 1:5 000 lub 1: 3 300.

zasięg opracowania

Aby zapoznać się z wytycznymi ogólnymi dla danej jednostki urbanistycznej, należy wybrać przycisk wytyczne ogólne - uruchomi otwarcie nowej zakladki z treścią dokumentu.

Aby zapoznać się z wytycznymi dla poszczególnych elementów, należy w pierwszej kolejności dotrzeć do jego szczegółów identyfikując obiekt na mapie, a następnie wybrać przycisk wytyczne dla elementu - uruchomi otwarcie nowej zakładki z zestawieniem tabelarycznym ról pełnionych przez element lub jego składniki, a także opisem wytycznych szczegółowych, jeśli zostały określone.

identyfikacja

zakładki z wytycznymi