Wrocław Spatial Information System

Zmień język
polski

ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE

Mapa przedstawia różne aspekty zarządzania wodą w mieście. Stanowi kompendium wiedzy na temat podejmowanych inicjatyw ekologicznych przez Władze Miasta.
Pierwsza warstwa ilustruje aktywność osiedli w ramach programu „Złap Deszcz”, przedstawiając liczbę dotacji oraz zrealizowane instalacje służące gromadzeniu wody deszczowej.
Druga warstwa skoncentrowana jest na edukacyjnym programie „Wrocławska Kranówka”, promującym korzystanie z wody kranowej w szkołach, ma nie tylko zachęcić młodych ludzi do zdrowszego trybu życia, ale również zwrócić uwagę na ekologiczny aspekt konsumpcji wody.
Trzecia warstwa mapy poświęcona jest z kolei programowi „Lubię Deszcz”, który przez serię warsztatów edukacyjnych, ma na celu podniesienie świadomości ekologicznej młodych mieszkańców Wrocławia.

Program "Złap Deszcz"

Na pierwszej warstwie zostały umieszczone informacje na temat liczby udzielonych dotacji z programu „Złap Deszcz” w rozbiciu na osiedla. Dzięki temu można zobaczyć, które osiedla najbardziej aktywnie włączyły się w działania na rzecz ochrony środowiska i oszczędzania wody. Na mapie zaznaczono obszary, w których instalacje do gromadzenia wody deszczowej zostały już zamontowane. Dzięki tej mapie można zobaczyć, że program „Złap Deszcz” cieszy się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców Wrocławia, a jego celem jest nie tylko oszczędzanie wody, ale także poprawa jakości powietrza i zwiększenie zieleni w mieście.

Program "Wrocławska Kranówka"

Na drugiej warstwie ukazane zostały szkoły, które przyłączyły się do programu "Wrocławska Kranówka". Inicjatywa jest bardzo pozytywna ze względu na fakt, że woda z kranu jest czysta i bezpieczna do picia, a także bardzo ekonomiczna w porównaniu z wodą butelkowaną. Dostęp do wody z kranu w szkole może pomóc w zachęceniu dzieci do podejmowania zdrowych wyborów żywieniowych i unikania słodkich napojów, które prowadzą do nadwagi i innych problemów zdrowotnych.

Program "Lubię Deszcz"

Na trzeciej warstwie zostały ukazane lokalizacje programu „Lubię Deszcz”. Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie świadomości dzieci, młodzieży oraz pozostałych mieszkańców miasta na temat zrównoważonego zarządzania wodami opadowymi w kontekście zmian klimatycznych. W ramach programu organizowane są warsztaty teoretyczne i praktyczne, które umożliwiają uczestnikom zgłębienie wiedzy na temat znaczenia wody w przestrzeni miejskiej oraz poznania rozwiązań opartych na przyrodzie, służących jej zatrzymaniu w miejscu opadu. Partycypacyjny charakter programu pozwala na bezpośrednie zaangażowanie społeczności lokalnej w proces tworzenia ogrodów deszczowych.