System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ WROCŁAWIA

Jedną z kluczowych informacji o mieście jest informacja o przestrzeni, obiektach przestrzennych i relacjach między nimi zachodzących.

Gromadzenie, analiza i dystrybucja tego typu informacji to zadanie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP).

Budowany od kilkunastu lat System Informacji Przestrzennej Wrocławia ma na celu pozyskiwanie, przetwarzanie i prezentowanie danych, dotyczących informacji przestrzennej, oraz towarzyszących im informacji opisowych o obiektach naszego miasta.

Dzięki niemu olbrzymia masa rozproszonych dotąd danych zostaje zebrana w jednym miejscu i przedstawiona w sposób ułatwiający dowolną ich analizę.
SIP jest na bieżąco uzupełniany i aktualizowany, stając się z jednej strony podstawą do planowania działań związanych z administrowaniem miastem, z drugiej zaś dostarczając osobom zainteresowanym kompletnych i wielowymiarowych danych o przestrzeni miejskiej.

Celem Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia jest:

Od strony funkcjonalnej System Informacji Przestrzennej umożliwia administracji samorządowej między innymi:

Otwarta architektura tego systemu pozwala na włączanie doń nie tylko licznych jednostek Urzędu Miejskiego Wrocławia czy Gminy ale także innych jednostek administracji publicznej.

Zasoby, zasady działania oraz zasady udostępniania danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia określa zarządzenie nr 2469/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia.

Za prowadzenie Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia odpowiada Sławomir Górowski - zastępca dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego Wrocławia.