System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

PLAN OGÓLNY

Plan ogólny jest jednym z dokumentów sporządzanych przez Prezydenta Wrocławia określającym politykę przestrzenną miasta. Sporządzany jest dla obszaru gminy z wyłączeniem wojskowych terenów zamkniętych. 
W oparciu o jego ustalenia opracowywane będą przyszłe plany miejscowe i może on stanowić podstawę do wydawania decyzji o warunkach zabudowy. Po uchwaleniu, plan ogólny wraz z elementami strategii rozwoju gminy zastąpi Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia.

Więcej na temat konstrukcji, formalnej procedury uchwalania planu ogólnego oraz Twojej możliwości w uczestniczeniu w jego sporządzaniu oraz instrukcji, jak to zrobić, znajdziesz na naszych pozostałych stronach:

Poniżej znajdziesz informacje na temat aktualnego stanu zaawansowania prac nad planem ogólnym miasta Wrocławia.

cel planu

  • określenie kierunku rozwoju miasta Wrocławia,
  • określenie stref planistycznych,
  • wyznaczenie profilów funkcjonalnych oraz wskaźników urbanistycznych dla poszczególnych stref,
  • określenie obszaru uzupełnienia zabudowy, na którym będą mogły być wydawane decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu.

status planu

plan w opracowaniu
Symbol uchwały o przystąpieniu

UCHWAŁA O PRZYSTĄPIENIU

Uchwała Nr LXXX/2105/24
z dnia 18 kwietnia 2024 roku

Symbol zbierania wniosków

ZBIERANIE WNIOSKÓW

Termin zbierania wniosków: 24.05.2024 do 01.07.2024 02.08.2024

zobacz ogłoszenie w BIP

ZOBACZ JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK
Symbol projektowania

PROJEKTOWANIE

Symbol opiniowania

OPINIOWANIE

Symbol uzgadniania

UZGADNIANIE

Symbol rozpatrzenia wniosków

ROZPATRZENIE WNIOSKÓW

Symbol konsultacji społecznych

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Symbol rozpatrzenia uwag

ROZPATRZENIE UWAG

Symbol uchwalenia

UCHWALENIE