Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Inwestycje miejskie

Szczegółowe informacje o inwestycji można uzyskać za pomocą identyfikacji.
Należy najpierw klinkąć ikonę Ikona identyfikacji identyfikacji, która znajduje się w menu mapy, a następnie kilknąć na mapie odpowiednią inwestycję.

Inwestycje Budżetu Obywatelskiego

Osiem, wybranych w głosowaniu, inwestycji Budżetu Obywatelskiego.

System Monitoringu Inwestycji Miejskich

Prezentowane w wyszukiwarce oraz na interaktywnej mapie Wrocławia dane są częścią zasobów Systemu Monitoringu Inwestycji Miejskich.
System monitoringu powstał w celu nadzorowania i koordynacji inwestycji realizowanych przez Gminę Wrocław, a zapisanych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.

Kategorie inwestycji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego:
(Prezentowane są wyłącznie te inwestycje które posiadają swoją reprezentację przestrzenną tzn. są integralnie związane z konkretną lokalizacją.)

Wyszukiwarka systemu monitoringu inwestycji miejskich

Dostępne kryteria wyszukiwania:

Po dokonaniu wyboru kryterium, ukaże się lista zadań uszeregowanych według tego kryterium. Wybierając konkretne zadanie inwestycyjne, uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, w tym o:

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta. Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje okres pięciu lat.
Obecnie obowiązujący Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2010-2014 jest siódmą edycją.
Poprzednie edycje były przyjmowane następującymi uchwałami:

Każda kolejna edycja WPI jest aktualizacją planu i jego rozszerzeniem o kolejne lata. Nowa edycja obejmuje kontynuacje zamierzeń inwestycyjnych z poprzednich lat jak również nowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach planu. Aktualizacji podlegają wartości, terminy i montaże finansowe zadań.
Podstawą do tworzenia tego dokumentu jest wieloletnia polityka finansowa, wynikająca z prognozy dochodów i wydatków oraz możliwych źródeł finansowania inwestycji. Określa ona poziom wydatków, które Miasto może przeznaczyć na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zintegrowanie długoterminowego planowania inwestycyjnego z wieloletnią polityką finansową Miasta jest gwarancją, że prezentowany dokument został opracowany z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków na określonym poziomie.
Załącznik nr 1 do WPI zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych na lata 2010-2014, na które Miasto zapewnia własne środki finansowe, oraz które realizowane są z udziałem funduszy europejskich (funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego).
Załącznik nr 2 do WPI zawiera zestawienie zadań inwestycyjnych przewidzianych do aplikowania o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE, Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Za pośrednictwem serwisu bip.um.wroc.pl istnieje możliwość wglądu do poszczególnych edycji WPI, począwszy od I edycji na lata 2002-2006r., do obecnie obowiązującego WPI, wraz z treścią uchwał zatwierdzających poszczególne Plany.
Interaktywna mapa inwestycji miejskich przedstawia zadania inwestycyjne ujęte w załączniku nr 1 do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.