System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

STUDIUM WROCŁAWIA

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia jest dokumentem określającym kierunki polityki przestrzennej gminy. Zapisy Studium mają charakter ogólny, nie odnoszą się do pojedynczych działek czy budynków lecz do większych obszarów – zespołów urbanistycznych. Ustalenia Studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie stanowią jednak podstawy prawnej do wydawania decyzji administracyjnych.

Obowiązujące Studium zostało uchwalone przez Radę Miejską Wrocławia w dniu 11 stycznia 2018r.
Studium zostało podzielone na 101 jednostek urbanistycznych. Każda z nich posiada indywidualną kartę mającą na celu zwiększenie czytelności dokumentu i powiązanie jego tekstowych zapisów z graficznymi.

archiwalne studia WROCŁAWIA

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2010 (nieobowiązujące)

Archiwalne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 2006 (nieobowiązujące)

Pierwsze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z roku 1998 (nieobowiązujące)