Wrocław

System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język

Mapy wod.-kan. MPWiK

Wszystkie branżowe dane prezentowane na mapie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej są generowane i aktualizowane przez MPWiK S.A.

Sieci wodociągowe i kanalizacyjne (widoczne od skali 1:5.000)

Sieć wodociągowa sieć wodociągowa (czynna)

Sieć wodociągowa nieczynne elementy sieci wodociągowej

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna ogólnospławna

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna sanitarna

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna deszczowa

Sieć kanalizacyjna sieć kanalizacyjna nieokreślonego typu

Oczyszczalnie i zakłady uzdatniania wody

Oczyszczalnie - ikona - oczyszczalnie ścieków.

Zakłady uzdatniania wody - ikona - zakłady uzdatniania wody.

Infrastruktura związana ze zbiornikami bezodpływowymi

Zlewnie ścieków - ikona - zlewnie dla zbiorników bezodpływowych (miejsca, do których wywożone są nieczystości).

Monitoring jakości wody i ścieków

Monitoring wody - ikona - punkty monitoringu jakości wody.

Monitoring ścieków - ikona - punkty monitoringu jakości ścieków.