System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

INWESTYCJE MIEJSKIE

Szczegółowe informacje o inwestycji można uzyskać za pomocą identyfikacji.
Należy najpierw klinkąć ikonę Ikona identyfikacji identyfikacji, która znajduje się w menu mapy, a następnie kilknąć na mapie odpowiednią inwestycję.

System Monitoringu Inwestycji Miejskich

Prezentowane na interaktywnej mapie Wrocławia dane są częścią zasobów Systemu Monitoringu Inwestycji Miejskich, który powstał w celu nadzorowania i koordynacji inwestycji realizowanych przez Gminę Wrocław.
Prezentowane są wyłącznie te inwestycje, które posiadają swoją reprezentację przestrzenną tzn. są integralnie związane z konkretną lokalizacją.

System grupuje inwestycje o podobnej tematyce dzięki czemu możliwe jest wyświetlenie zadań z uwzględnieniem następujących kategorii (grup) tematycznych:

Dodatkowym narzędziem jakie oferuje mapa jest dedykowana wyszukiwarka inwestycji. Dostępne są następujące kryteria wyszukiwania:

Po dokonaniu wyboru kryterium, ukaże się lista zadań uszeregowanych według tego kryterium. Wybierając konkretne zadanie inwestycyjne, uzyskamy szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, w tym o:

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem realizacji zamierzeń dotyczących kierunków strategicznego rozwoju Miasta. Kolejne edycje planu obejmują kontynuacje zamierzeń inwestycyjnych z poprzednich lat jak również nowe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach planu. Aktualizacji podlegają wartości, terminy i montaże finansowe zadań. Podstawą do tworzenia tego dokumentu jest wieloletnia polityka finansowa, wynikająca z prognozy dochodów i wydatków oraz możliwych źródeł finansowania inwestycji. Określa ona poziom wydatków, które Miasto może przeznaczyć na finansowanie zadań inwestycyjnych. Zintegrowanie długoterminowego planowania inwestycyjnego z wieloletnią polityką finansową Miasta jest gwarancją, że prezentowany dokument został opracowany z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z wydatków na określonym poziomie.

Więcej informacji na temat Wieloletniego Planu Inwestycyjnego oraz związane z nim dokumenty można znaleźć na stronach BIP.