System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Zmień język
English

OBSZAR ZDEGRADOWANY I REWITALIZACJI

Informacje ogólne

Mapa udostępnia granice wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/1019/21 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2021 r.
https://baw.um.wroc.pl/DocumentByNumber/XXXVIII_1019_21

Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Proces ten gmina realizuje wspólnie z mieszkańcami oraz przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na obszarze rewitalizacji – jednym słowem z interesariuszami rewitalizacji.
Więcej: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/rewitalizacja

Zwracamy uwagę, iż widoczne na tej mapie granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji są tożsame z granicami wrocławskich osiedli: Kleczkowa, Nadodrza, Ołbina, Placu Grunwaldzkiego, Przedmieścia Oławskiego, Przedmieścia Świdnickiego, Księża i Brochowa.

Czy nieruchomość znajduje się na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji?

Informacje o położeniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji można wyszukać na dwa sposoby:

Za pomocą adresu pocztowego „Sprawdź adres”

Wyszukiwarka - Sprawdź adres

Podajemy kolejno: nazwa ulicy, placu, ... ; numer adresowy.
Klikamy przycisk Szukaj.
Wyświetli się jedna pozycja na liście wyników. Jednocześnie mapa przybliży się do wybranego adresu. Możemy też przybliżyć się do wybranego adresu klikając ikonę przybliżania Ikona - Przybliż do adresu.
Adres można identyfikować bezpośrednio na mapie myszką (po uprzednim kliknięciu ikony identyfikacji Ikona - Identyfikacja na górnym pasku menu aplikacji mapowej). Formatka identyfikacji wyświetli także dane o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Za pomocą adresu geodezyjnego „Sprawdź działkę”

Wyszukiwarka - Sprawdź działkę

Wybieramy kolejno: obręb geodezyjny; arkusz; numer działki.
Klikamy przycisk Szukaj.
Wyświetli się jedna pozycja na liście wyników (lub więcej, jeśli wynikiem wyszukiwania jest grupa działek np. kiedy szukamy wszystkich działek arkusza). Jednocześnie mapa przyliży się do działki. Możemy też przybliżyć się do wybranej działki (arkusza, obrębu) klikając ikonę przybliżania Ikona - Przybliż do obrębu / arkusza / działki.
Działki można identyfikować bezpośrednio na mapie myszką (po uprzednim kliknięciu ikony identyfikacji Ikona - Identyfikacja na górnym pasku menu aplikacji mapowej). Formatka identyfikacji wyświetli także dane o obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Obie wyszukiwarki znajdują się w panelu po lewej stronie:

Panel wyszukiwarek

Zaświadczenie

Zaświadczenie o objęciu nieruchomości obszarem rewitalizacji oraz Specjalną Strefą Rewitalizacji - procedura jest opisana na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/37605/rewitalizacja-zaswiadczenie-o-objeciu-nieruchomosci-obszarem-rewitalizacji-oraz-specjalna-strefa-rewitalizacji.