Klub Seniora "Bakara"

kluby seniora przy NGO i parafiach