Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Systemu Informacji Przestrzennej: https://geoportal.wroclaw.pl/poi/

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne cyfrowo: 

 • Integralny element strony stanowią mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Na stronie nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowej zakładki w przeglądarce
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% nie wszystkie informacje zostają poprawnie wyświetlone
 • Nie wszystkie elementy w orientacji pionowej oraz poziomej są poprawnie wyświetlone
 • Tytuły stron nie mają poprawnej struktury
 • Informacja o błędzie w formularzu niejasno opisuje błąd
 • Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź, jak poprawnie wypełnić te pola
 • Nie wszystkie strony mają nagłówek h1
 • Nagłówki w kodzie strony nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności
 • Cel i działanie niektórych linków nie są łatwe do zrozumienia
 • Dekoracyjne elementy nie mają pustego atrybutu alt
 • Pola formularza nie mają zrozumiałej informacji o obowiązku wypełnienia pola
 • Mniejsza szerokość i wysokość widoku strony ogranicza jej funkcje
 • Po wyłączeniu stylów CSS niektóre informacje na stronie są nieczytelne,
 • Na stronie nie ma linków do omijania powtarzających się bloków,
 • Na stronie deklaracja języka jest niepoprawn
 • Na niektórych stronach widoczna etykieta różni się od treści zgłaszanych przez technologię asystującą (czytnik ekranu)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-17

Oświadczenie poddano przeglądowi w dniu: 2023-05-17

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Centrum Usług Informatycznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Lewandowska
E-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
Telefon: +48 71 777 76 77

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
E-mail: kum@um.wroc.pl
Telefon: +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ul. W. Bogusławskiego 8,10

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne od ul. Bogusławskiego 8 i klatka boczna
 • klatka boczna nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie zarówno w wejściu głównym od ul. Bogusławskiego 8 jak i w wejściu od ul. Bogusławskiego 10 do sali S5
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne od ul. Bogusławskiego 10
  • wejście od ul. Bogusławskiego 6
  • wejście do Biura Obsługi Klienta, sala S4
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze i na pierwszym piętrze
  • Biuro Wrocław bez Barier pokój 125
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego
 • winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Bernardyńska 5

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • biura zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym
 • drzwi wejściowe są drewniane, prowadzą do przedsionka, nie otwierają się automatycznie
 • w pobliżu wejścia jest sekretariat
 • brak windy
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Hubska 8-16

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą wejścia od ul. Hubskiej i od strony parkingu
 • drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie
 • portiernia jest przy wejściu głównym od ul. Hubskiej
 • w holu głównym jest tablica informacyjna
 • winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • Centrum Obsługi Mieszkańca

ul. Kuźnicza 43-45

 • przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • biura zlokalizowane są na parterze i na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym
 • do budynku prowadzi wejście główne, drzwi nie otwierają się automatycznie
 • brak windy
 • brak portierni/punktu informacyjnego
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Kuźnicza 56

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne, drzwi są drewniane, brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach, schody nie mają obustronnych poręczy
 • biura zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym
 • brak windy, brak portierni, bark punktu informacyjnego
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Kotlarska 41

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne, od ul. Kuźniczej
 • drzwi są przeszklone, nie otwierają się automatycznie
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • w budynku są 2 opłatomaty: jeden jest na sali obsługi a drugi jest przy wejściu od ul. Kuźnicznej, na parterze; urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • portiernia jest na wprost od wejścia głównego
 • w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • Centrum Obsługi Podatnika

ul. Przejście Żelaźnicze 1

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne z wysokimi stopniami, drzwi są drewniane
 • w korytarzu jest tablica informacyjna
 • w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego
 • brak windy
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Rynek 13

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne od Rynku oraz wejście od dziedzińca
 • wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od dziedzińca
 • drzwi wejściowe od strony dziedzińca nie otwierają się automatycznie
 • w budynku nie ma  portierni oraz punktu informacyjnego
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze

Rynek Ratusz 7-9

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz klatka schodowa, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach
 • w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego
 • brak windy
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Sukiennice 10

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi wejściowe są szklane, wąskie, nie otwierają się automatycznie
 • portiernia/punkt informacyjny zlokalizowany jest w pobliżu wejścia
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • tablice informacyjne są zainstalowane na każdym piętrze
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Sukiennice 8, 9

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i przez Sukiennice 8
 • drzwi od strony Sukiennice 8 są ze szkła weneckiego, nie otwierają się automatycznie
 • drzwi od strony Sukiennice 9 są drewniane, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • tablica informacyjna znajduje się w holu na parterze
 • toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osó z niepełnosprawnościami
 • w budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście do budynku
  • Kancelaria Prezydenta
  • Sala Sesyjna

ul. Świdnicka 53

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi jedno wejście od strony dziedzińca
 • drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie
 • portiernia jest po lewej stronie od wejścia
 • w holu znajduje się tablica informacyjna
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • na V piętrze istnieje możliwość przemieszczenia się wózkiem do budynku  ul. Bogusławskiego, gdzie znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami

ul. G. Zapolskiej 4

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą wejścia od ul. Zapolskiej 2 i 4, od ul. Bogusławskiego 6, i ul. Piłsudskiego 45-47, drzwi od ul. Zapolskiej 2 są automatycznie otwierane
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • w budynku, na parterze, znajdują się są 3 opłatomaty: w holu głównym, niedaleko wejścia głównego, w sali nr 2 (rejestracja pojazdów) i w sali nr 3 (dowody osobiste); urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • portiernia jest na wprost od wejścia głównego, od ul. Zapolskiej 4
 • na wprost wejścia jest punkt informacyjny
 • w budynku są 3 windy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami do których można się dostać przemieszczając się parterem między poszczególnymi częściami budynku
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (na III piętrze w pionie toalet przy głównym wejściu ul. Zapolskiej 4 oraz na parterze przy punkcie Informacyjnym sali S3)
 • w sali S3, przy stanowisko nr 8 zamontowana jest pętla indukcyjna
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • wejście do sali S3

ul. M. Kromera 44

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą schody, z boku są podjazdy
 • portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego
 • na korytarzu jest tablica informacyjna
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • toaleta na parterze

ul. Nowy Targ 1-8

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne od ulicy Krowiej
 • drzwi do wejścia głównego otwierane są automatycznie po naciśnięciu przycisku znajdującego się od strony podjazdu dostosowanego do poruszania się na wózkach
 • informacja ogólna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego, znajduje się tam pętla indukcyjna
 • informacja Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się po lewej stronie od wejścia
 • w holu głównym po obydwu stronach znajdują się tablice informacyjne
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • w budynku są 2 opłatomaty: jeden znajduje się w pobliżu punktu informacyjnego, na prawo od wejścia głównego, drugi na sali obsługi, na lewo od wejścia; urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • od strony wejścia bocznego jest winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • wejście boczne
  • toaleta na parterze

ul. Pawła Włodkowica 20

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • wejście do budynku posiada znacznik Totupoint
 • drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie
 • portiernia zlokalizowana jest w pobliżu wejścia
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • w budynku na parterze, w holu głównym na lewo od wejścia znajdują się 2 opłatomaty; urządzenia nie są dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • w pomieszczeniu obsługi klientów przy stanowisku nr 3 znajduje się pętla indukcyjna

ul. Karkonoska 45

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie
 • kasa jest zlokalizowana w pobliżu wejścia
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością
 • toalety nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością

ul. Komuny Paryskiej 49

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie
 • brak windy
 • w budynku nie ma portierni oraz punktu informacyjnego
 • na pierwszym piętrze znajduje się sekretariat i biuro
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Legnicka 58

 • na terenie parkingu CH Magnolia Park można skorzystać z miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • wejścia główne do CH Magnolia Park otwierają się automatycznie
 • Centrum Obsługi Mieszkańca (COM) mieści się na pierwszym piętrze CH Magnolia Park
 • w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami oraz ruchome schody
 • przed wejściem do COM jest miejsce odpoczynku i ładowania telefonów
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach, oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • w budynku jest opłatomat, znajduję się w holu CH Magnolia, niedaleko wejścia do sali obsługi, nie jest dostępny dla osób na wózkach oraz dla osób z niepełnosprawnością narządu wzroku
 • drzwi do COM są szklane, nie otwierają się automatycznie
 • nad wejściem do sali obsługi COM jest znacznik TOTUPOINT
 • punkt informacyjny jest przy wejściu
 • po lewej stronie jest plan tyflograficzny
 • w środku COM są pasy naprowadzające
 • stanowiska są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, mają obniżone blaty, zamontowana jest pętla indukcyjna
 • w CH Magnolia windy i toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8853/usluga-tlumaczenia-jezyka-migowego-podczas-wizyty-w-umw

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.