Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Systemu Informacji Przestrzennej: https://geoportal.wroclaw.pl/poi/

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-12

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne cyfrowo: integralny element strony stanowią mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-12

Oświadczenie poddano przeglądowi w dniu: 2022-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Łukasz Olek: lukasz.olek@um.wroc.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 71 777 77 77. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących geoportal.wroclaw.pl/poi odpowiada:
Wydział Planowania Przestrzennego:
e-mail: wpl@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 86 60
Koordynator ds. dostępności: Agnieszka Lewandowska
e-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 76 77

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia:
50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77

W przypadku gdy podmiot, nie zapewnił Wnioskodawcy dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej, Wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi do Prezesa Zarządu PFRON za pomocą formularza do składania skarg.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziby Urzędu Miejskiego Wrocławia:

ul. W. Bogusławskiego 8,10

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne od ul. Bogusławskiego 8 i klatka boczna
 • klatka boczna nie jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi główne są przeszklone, rozsuwane automatycznie zarówno w wejściu głównym od ul. Bogusławskiego 8 jak i w wejściu od ul. Bogusławskiego 10 do sali S5
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne od ul. Bogusławskiego 10
  • wejście od ul. Bogusławskiego 6
  • wejście do Biura Obsługi Klienta, sala S4
  • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami na parterze i na pierwszym piętrze
  • Biuro Wrocław bez Barier pokój 125
 • portiernia jest po prawej stronie od wejścia głównego
 • winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Bernardyńska 5

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • biura zlokalizowane są na parterze w budynku mieszkalnym
 • drzwi wejściowe są drewniane, prowadzą do przedsionka, nie otwierają się automatycznie
 • w pobliżu wejścia jest sekretariat
 • brak windy
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Hubska 8-16

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą wejścia od ul. Hubskiej i od strony parkingu
 • drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie
 • recepcja jest przy wejściu głównym od ul. Hubskiej
 • w holu głównym jest tablica informacyjna
 • winda jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze i na pierwszym piętrze
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • Centrum Obsługi Mieszkańca

ul. Kuźnicza 43-45

 • przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami
 • biura zlokalizowane są na parterze i na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym
 • do budynku prowadzi wejście główne, drzwi nie otwierają się automatycznie
 • brak windy
 • brak recepcji/punktu informacyjnego
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Kuźnicza 56

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne, drzwi są drewniane, brak możliwości wejścia do budynku dla osób niemogących poruszać się po schodach, schody nie mają obustronnych poręczy
 • biura zlokalizowane są na pierwszym piętrze w budynku mieszkalnym
 • brak windy, brak recepcji
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Kotlarska 41

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne, od ul. Kuźniczej
 • drzwi są przeszklone, nie otwierają się automatycznie
 • recepcja jest na wprost od wejścia głównego
 • w budynku jest winda dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • Centrum Obsługi Podatnika

ul. Przejście Żelaźnicze 1

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne z wysokimi stopniami, drzwi są drewniane
 • recepcja jest po lewej stronie od wejścia głównego
 • w korytarzu jest tablica informacyjna
 • brak windy
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Rynek 13

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne od Rynku oraz wejście od dziedzińca
 • wejście dla osób z niepełnosprawnościami jest od dziedzińca
 • drzwi wejściowe od strony dziedzińca nie otwierają się automatycznie
 • brak recepcji/punktu informatycznego
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na pierwszym piętrze

Rynek Ratusz 7-9

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz klatka schodowa, budynek nie jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach
 • brak windy, brak recepcji, brak tablic informacyjnych
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Sukiennice 10

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi wejściowe są szklane, wąskie, nie otwierają się automatycznie
 • portiernia/punkt informacyjny zlokalizowany jest w pobliżu wejścia
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • tablice informacyjne są zainstalowane na każdym piętrze
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

Sukiennice 8, 9

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą dwa wejścia: główne i przez Sukiennice 8
 • drzwi od strony Sukiennice 8 są ze szkła weneckiego, nie otwierają się automatycznie
 • drzwi od strony Sukiennice 9 są drewniane, nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózkach
 • tablica informacyjna znajduje się w holu na parterze
 • toalety na pierwszym i drugim piętrze są dostosowane dla osó z niepełnosprawnościami
 • w budynku znajduje się mobilna pętla indukcyjna
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście do budynku
  • Kancelaria Prezydenta
  • Sala Sesyjna

ul. Świdnicka 53

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi jedno wejście od strony dziedzińca
 • drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie
 • portiernia jest po lewej stronie od wejścia
 • w holu znajduje się tablica informacyjna
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami, jedynie na V piętrze można przemieścić się do budynku przy ul. Bogusławskiego, gdzie znajduje się toaleta dostosowana

ul. G. Zapolskiej 4

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą wejścia od ul. Zapolskiej 2 i 4, od ul. Bogusławskiego 6, i ul. Piłsudskiego 45-47, drzwi od ul. Zapolskiej 2 są automatycznie otwierane
 • portiernia jest na wprost od wejścia głównego, od ul. Zapolskiej 4
 • na wprost wejścia jest punkt informacyjny
 • w budynku są 3 windy dostępne dla osób z niepełnosprawnościami do których można się dostać przemieszczając się parterem między poszczególnymi częściami budynku
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami (na III piętrze w pionie toalet przy głównym wejściu ul. Zapolskiej 4 oraz na parterze przy punkcie Informacyjnym sali S3)
 • w sali S3, przy stanowisko nr 8 zamontowana jest pętla indukcyjna
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • wejście do sali S3

ul. M. Kromera 44

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzą schody, z boku są podjazdy
 • recepcja jest po prawej stronie od wejścia głównego
 • na korytarzu jest tablica informacyjna
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • toaleta na parterze

ul. Nowy Targ 1-8

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • do budynku prowadzi wejście główne oraz boczne od ulicy Krowiej
 • drzwi od wejścia głównego są duże i ciężkie, mają wysoko umiejscowioną klamkę
 • do drzwi wejściowych prowadzą schody, które nie są oznakowane, mają noski i brakuje przy nich poręczy
 • podjazd ma barierkę tylko po stronie ściany oraz zbyt niski krawężnik o obłych kształtach
 • od strony wejścia bocznego jest winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • informacja ogólna znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego
 • informacja Wydziału Spraw Obywatelskich znajduje się po lewej stronie od wejścia
 • w holu głównym po obydwu stronach znajdują się tablice informacyjne
 • toalety są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami
 • w budynku jest pętla indukcyjna
 • znacznikami TOTUPOINT są oznakowane:
  • wejście główne
  • wejście boczne
  • toaleta na parterze

ul. Pawła Włodkowica 20

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • wejście do budynku posiada znacznik Totupoint
 • drzwi główne są przeszklone, nie otwierają się automatycznie, pomieszczenie ochrony / punkt informacyjny zlokalizowany jest w pobliżu wejścia
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w pomieszczeniu obsługi klientów, nie jest dostępne dla osób na wózkach
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnościami
 • toaleta na parterze jest dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami
 • w pomieszczeniu obsługi klientów przy stanowisku nr 3 znajduje się pętla indukcyjna

ul. Karkonoska 45

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie
 • kasa jest zlokalizowana w pobliżu wejścia
 • urządzenie do wydawania biletów kolejkowych znajduje się w poczekalni, nie jest dostępne dla osób na wózkach
 • winda jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością
 • toalety nie są dostosowane do osób z niepełnosprawnością

ul. Komuny Paryskiej 49

 • przed budynkiem są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • drzwi wejściowe są szklane, nie otwierają się automatycznie
 • brak windy
 • sekretariat znajduje się daleko od wejścia a dojście do niego może być trudne do odnalezienia
 • toalety nie są dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami

ul. Legnicka 58

 • Centrum Obsługi Mieszkańca mieści się na pierwszym piętrze w Centrum Handlowym Magnolia Park, obok ruchomych schodów
 • drzwi do Centrum Obsługi są szklane, nie otwierają się automatycznie
 • punkt informacyjny przy wejściu
 • po lewej stronie jest plan tyflograficzny
 • w środku Centrum Obsługi są pasy naprowadzające
 • stanowiska są dostosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami, mają obniżone blaty, zamontowana jest pętla indukcyjna
 • przed Centrum Handlowym Magnolia są ogólnodostępne miejsca parkingowe, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami
 • w Centrum Handlowym Magnolia są ogólnodostępne windy i toalety

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8853/usluga-tlumaczenia-jezyka-migowego-podczas-wizyty-w-umw

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.