Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Systemu Informacji Przestrzennej: https://geoportal.wroclaw.pl/poi/

Data publikacji strony internetowej: 2011-02-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne cyfrowo: 

 • Integralny element strony stanowią mapy, które są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • Na stronie nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowej zakładki w przeglądarce
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% nie wszystkie informacje zostają poprawnie wyświetlone
 • Nie wszystkie elementy w orientacji pionowej oraz poziomej są poprawnie wyświetlone
 • Tytuły stron nie mają poprawnej struktury
 • Informacja o błędzie w formularzu niejasno opisuje błąd
 • Przy błędnie wypełnionych polach nie pojawia się podpowiedź, jak poprawnie wypełnić te pola
 • Nie wszystkie strony mają nagłówek h1
 • Nagłówki w kodzie strony nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności
 • Cel i działanie niektórych linków nie są łatwe do zrozumienia
 • Dekoracyjne elementy nie mają pustego atrybutu alt
 • Pola formularza nie mają zrozumiałej informacji o obowiązku wypełnienia pola
 • Mniejsza szerokość i wysokość widoku strony ogranicza jej funkcje
 • Po wyłączeniu stylów CSS niektóre informacje na stronie są nieczytelne,
 • Na stronie nie ma linków do omijania powtarzających się bloków,
 • Na stronie deklaracja języka jest niepoprawn
 • Na niektórych stronach widoczna etykieta różni się od treści zgłaszanych przez technologię asystującą (czytnik ekranu)

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-05-17

Oświadczenie poddano przeglądowi w dniu: 2024-02-29

Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez Centrum Usług Informatycznych.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Klawisz Tab przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+Tab cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Lewandowska
E-mail: agnieszka.lewandowska@um.wroc.pl
Telefon: +48 71 777 76 77

Każdy ma prawo: 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
E-mail: kum@um.wroc.pl
Telefon: +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna budynków Urzędu

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

W każdym budynku Urzędu jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego:

Szczegółowe informacje i wniosek znajdują się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8853/usluga-tlumaczenia-jezyka-migowego-podczas-wizyty-w-umw

Do każdego z budynków można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.