System Informacji Przestrzennej Wrocławia

Mapy

Mapa akustyczna Wrocławia »

Uwaga !

Strona poniższa jest stroną starego serwisu SIP Wrocławia.
Nie jest on już aktualizowany !
Nowa i aktualna wersja tej strony, a także całego serwisu Systemu Informacji Przestrzennej Wrocławia znajduje się tutaj www.geoportal.wroclaw.pl »

Informacje wprowadzające

Mapa akustyczna Wrocławia została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.), która implementowała postanowienia Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Mapa akustyczna to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta. Podstawowymi źródłami hałasu w mieście są: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu drogowego, kolejowego i tramwajowego), lotniska (mapa hałasu lotniczego), maszyny, urządzenia i instalacja techniczna (mapa hałasu przemysłowego).

Dla powyższych rodzajów źródeł emisji hałasu w środowisku obowiązują dopuszczalne wartości, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007r. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami):

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne.
Rodzaj terenu Dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB
Drogi lub linie kolejowe Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu
LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
 • Strefa ochronna „A” uzdrowisk
 • Tereny szpitali poza miastem
50 45 45 45
 • Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 • Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
 • Tereny domów opieki społecznej
 • Tereny szpitali w miastach
64 59 50 40
 • Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinneji zamieszkania zbiorowego
 • Tereny zabudowy zagrodowej
 • Tereny rekreacyjno wypoczynkowe
 • Tereny mieszkaniowo usługowe
68 59 55 45
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. mieszkańców 70 65 55 45
Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych wyrażone wskaźnikami LDWN i LN, które to wskaźniki mają zastosowanie do prowadzenia długookresowej polityki w zakresie ochrony przed hałasem
Rodzaj terenu Dopuszczalny długotrwały średni poziom dźwięku A w dB
Starty, lądowania i przeloty statków powietrznych
LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku LN przedział czasu odniesienia równy wszystkim porom nocy
 • Strefa ochronna "A" uzdrowiska
 • Tereny szpitali, domów opieki społecznej
 • Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
55 45
 • Tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej i zamieszkania zbiorowego
 • Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
 • Tereny mieszkaniowo-usługowe
 • Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tyś. mieszkańców
60 50

Mapa akustyczna tworzona jest dla średniorocznych wartości danych wejściowych, dlatego też nie odzwierciedla sytuacji akustycznej w danej chwili. Nie można zatem na jej podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonym czasie będziemy obserwować poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości. Prezentuje ona wartości średnie w odniesieniu do roku, zatem zmiany natężenia ruchu oraz innych parametrów związanych z porą doby, dniem tygodnia, czy nawet miesiącem roku są na mapie uśrednione.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska mapy akustyczne, stanowią podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

W praktyce ich zastosowanie jest znacznie szersze. Zawarte na mapie informacje o stanie akustycznym miasta są wykorzystywane przez planistów i architektów na potrzeby planowania przestrzennego oraz przez służby zarządzania ruchem i ochrony środowiska w celu podejmowania działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu w mieście.

Mapy akustyczne prezentują rozkład pola akustycznego na konkretnym obszarze. Obliczone są na podstawie przygotowanego modelu geometrycznego terenu i akustycznego badanego terenu. Model akustyczny mapy uwzględnia lokalizację źródeł hałasu oraz ich parametry akustyczne. Parametry akustyczne wymienionych źródeł hałasu są modelowane na podstawie zebranych danych akustycznych, takich jak poziomy mocy akustycznych pochodzących z terenowych pomiarów poziomu dźwięku lub danych nieakustycznych (np. natężenie i struktura ruchu pojazdów na danej trasie, częstotliwość lotów, rodzaje obsługiwanych statków powietrznych, itp.). Model geometryczny terenu uwzględnia ukształtowanie obszaru, budynki, drogi, linie kolejowe, tereny zieleni, itd.

Mapa akustyczna Wrocławia składa się z niżej wymienionych map, opracowanych osobno dla każdego rozpatrywanego rodzaju źródła hałasu (drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego, przemysłowego) oraz osobno dla stosowanych wskaźników oceny LDWN i LN, określonych na wysokości 4 m:

Dodatkowo sporządzone zostały:

Poza mapami obliczonymi na wysokości 4m, sporządzono ocenę prezentującą rozkład imisji hałasu na fasadach budynków (prezentacja 3D – trójwymiarowa prezentacja poziomu hałasu na elewacji budynku). Ocenę wykonano dla wszystkich rodzajów hałasu.

Wyjaśnienie ważniejszych terminów

Mapa imisyjna – mapa przedstawiająca stan akustyczny środowiska kształtowany przez dany rodzaj źródła hałasu: drogowego, kolejowego, tramwajowego, lotniczego lub przemysłowego;

Mapa emisyjna – mapa charakteryzująca hałas emitowany z poszczególnych źródeł;

Mapa przekroczeń – mapa terenów zagrożonych hałasem, przedstawiająca obszary przekroczeń dopuszczalnych poziomów dźwięku dla danego źródła hałasu, w przedziałach: 0-5 dB, 5-10 dB, 10-15 dB, 15-20 dB i powyżej 20 dB;

Mapa wrażliwości – mapa przedstawiająca rozkład dopuszczalnych poziomów hałasu na rozpatrywanym obszarze, w zależności od sposobu zagospodarowania terenu i jego funkcji, z odniesieniem do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku, do innych dokumentów planistycznych.

Decybel (dB) - jednostka logarytmiczna, powszechnie stosowana w pomiarach sygnałów dźwiękowych lub elektrycznych. Decybel nie jest sam w sobie określeniem żadnej konkretnej wartości, przez co różni się od jednostek takich jak metr czy kilogram. Wartość wyrażona w decybelach mówi jedynie o proporcji pomiędzy dwoma wielkościami. Jednostką podstawową jest bel [B], jednak powszechnie używana jest dziesiąta część bela, czyli decybel [dB].

Poziom natężenia dźwięku – logarytmiczna miara natężenia dźwięku w stosunku do pewnej umownie przyjętej wartości odniesienia, wyrażana w decybelach:

Wzór - natężenie dźwięku

gdzie:

Ciśnienie odniesienia ma poziom równy 0 dB.

Zakres natężenia dźwięku określony jest przez próg słyszalności (0 dB) i próg bólu (130 dB).

Tabela 3.
Poziomy dźwięku występujące w przykładowych sytuacjach.
Rodzaj dźwięku (hałasu) Wartość poziomu dźwięku (dB)
Próg słyszalności 0
Powiew i szelest liści 15 – 20
Rozmowa szeptem 20
Średni hałas w mieszkaniu 40
Spokojna ulica, zwykła rozmowa 40 - 45
Głośna rozmowa 60
Hałas uliczny, tramwaj 70
Duży ruch uliczny, silnik motocyklowy 80 – 85
Młot pneumatyczny (odległość 2 m) 90
Pociąg pośpieszny (odległość 10 m) 100
Dyskoteka, koncert rockowy 100 – 120
Samolot śmigłowy 120
Próg bólu 130

Równoważny poziom dźwięku (LAeq) – wielkość stosowana do scharakteryzowania dźwięku zmieniającego się w pewnym czasie obserwacji. Jest to uśredniony energetycznie poziom dźwięku, wyznaczony dla danego czasu obserwacji.
Wartość poziomu równoważnego skorygowana krzywą słyszenia A, LAeq zgodnie z dokonaną klasyfikacją opracowaną przez Państwowy Zakład Higieny, określa uciążliwość hałasów w środowisku:

Krzywa słyszenia „A” – korekcja według krzywej słyszenia „A” polega na dodaniu odpowiednich wartości do poziomu ciśnienia w zależności od częstotliwości. Korekcję stosuje się, aby tony o różnej częstotliwości były słyszane z jednakową głośnością.

Rysunek 1. Krzywa korekcji A

Wskaźnik hałasu – wskaźnik służący do opisu poziomu hałasu w środowisku. Jest to parametr hałasu skorygowany krzywą słyszenia A i wyrażony w decybelach (dB).

Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska obowiązują dwa typy wskaźników hałasu, w zależności od ich zastosowania:

 1. Wskaźniki hałasu służące do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w odniesieniu do jednej doby:
  • LAeq D równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory dnia (6:00 – 22:00), wyrażony w dB,
  • LAeq N równoważny poziom hałasu wyznaczony dla pory nocy (22:00 – 6:00), wyrażony w dB.
 2. Długookresowe wskaźniki hałasu służące do sporządzania map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem:
  • LDWN długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem: pory dnia (6:00 – 18:00), pory wieczoru (18:00 – 22:00) i pory nocy (22:00 – 6:00), wyrażony w dB,
  • LN długookresowy średni poziom dźwięku A, wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy (22:00 – 6:00) w roku, wyrażony w dB.

Wskaźnik M – wskaźnik określony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 października 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinien odpowiadać program ochrony środowiska przed hałasem(Dz. U. z 2002 r. Nr 179 poz. 1498), charakteryzujący wielkość przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i liczbę mieszkańców na terenie.

Wskaźnik M wyznacza się z zależności: M = 0,1 m (100,1DL - 1)

gdzie:

Poglądowe wyjaśnienie relacji między skalą logarytmiczną (decybele) a liniową.
Skalę liniową stosuje się do wyrażenia zależności pomiędzy wartościami, które zmieniają się w stosunkowo małym zakresie (np. od 1 do 10). Skalę logarytmiczną stosuje się do przedstawienia wartości, które różnią się od siebie w stosunkowo bardzo dużym lub bardzo małym zakresie danych (np. od 1 do 10000, lub od 0,00001 do 1). Ucho ludzkie odbiera dźwięki charakteryzujące się zarówno niskimi jak też wysokimi ciśnieniami akustycznymi. Ze względu na szeroki zakres zmian ciśnienia akustycznego - od 2*10-5 Pa do 2*10² Pa powszechnie stosuje się skalę logarytmiczną i w konsekwencji używa się pojęcia poziom ciśnienia akustycznego L, wyrażany w dB.

Tabela 4.
Zależność między ciśnieniem akustycznym (p) w Pa, a poziomem ciśnienia akustycznego (L) w dB.
p [Pa] L [dB]
0,000020 0
0,000063 10
0,000200 20
0,000632 30
0,002000 40
0,006325 50
0,020000 60
0,063246 70
0,200000 80
0,632456 90
2,000000 100
6,324555 110
20,000000 120
63,245553 130

Charakterystyka obszaru podlegającego ocenie

Zasięg terytorialny opracowania obejmuje całość obszaru zawartego w granicach administracyjnych Wrocławia.

Wrocław jest stolicą województwa dolnośląskiego, miastem na prawach powiatu.

Poniżej przedstawiono podstawowe dane charakteryzujące teren zajmowany przez miasto Wrocław:

Powierzchnia 292,78 km²
Długość granic administracyjnych miasta 106,7 km
Średnia wysokość terenu 130 m n.p.m.*
Najwyższy punkt terenu 155 m n.p.m.* (rejon Maślic)
Najniższy punkt terenu 105 m n.p.m.* (Pracze Odrzańskie)
Liczba ludności (zameldowani) 631 377*
Liczba studentów 148 237**
Gęstość zaludnienia 2160 os./km²
Liczba łóżek w szpitalach 4830***

* - Główny Urząd Statystyczny, stan w dniu 30.06.2012 r., Warszawa 2012 r.,
** - stan dla roku akademickiego 2009/2010,
*** - Rocznik statystyczny Wrocławia 2010, Urząd statystyczny we Wrocławiu.

Największe skupiska ludności oraz gospodarstwa zbiorowe, takie jak domy dziecka, domy pomocy społecznej, klasztory, internaty, akademiki, itp. zlokalizowane są głównie w centrum, a także w południowej i północno – wschodniej części miasta.

Wrocław dzieli się administracyjnie na 48 osiedli, stanowiących jednostki pomocnicze miasta.

Plan osiedli Wrocławia
Rysunek 2. Osiedla Wrocławia

W strukturze użytkowania gruntów Wrocławia, zgodnie z danymi zamieszczonymi na stronie internetowej www.wroclaw.pl, dominują tereny zieleni, które zajmują łącznie ok. 50,7% powierzchni miasta. Do gruntów tych zaliczone zostały tereny użytków rolnych oraz lasy i zadrzewienia.

Tereny osiedlowe zajmują 85,08 km², tereny komunikacji 24,48 km², natomiast grunty pod wodami – 10,07 km² w granicach administracyjnych miasta.

Przez Wrocław przepływa 5 większych rzek: Odra (26 km w granicach miasta) i 4 jej dopływy, które zasilają ją w granicach miasta: Ślęza (16km w granicach miasta), Oława (8 km w granicach miasta), Bystrzyca (15 km w granicach miasta) oraz Widawa (20 km w granicach miasta). Ponadto Wrocław jest miastem 12 wysp i ponad 100 mostów.

We Wrocławiu mieści się wiele szkół, a całkowita liczba uczniów wynosi ok. 87 000 osób. Na terenie miasta funkcjonuje 25 szkół wyższych, zarówno państwowych jak i prywatnych (dane dla roku szkolnego 2009/2010).

Najwięcej szpitali znajduje się w centrum oraz w części północnej miasta. Najdalej wysuniętym na południe obiektem szpitalnym jest szpital na Brochowie.

Identyfikacja i charakterystyka źródeł hałasu »

Do głównych źródeł hałasu, mających wpływ na klimat akustyczny Wrocławia, należą: hałas drogowy, szynowy (tramwajowy i kolejowy), lotniczy oraz przemysłowy.

Mapa komunikacji Wrocławia »

Hałas drogowy

Ruch drogowy stanowi dominujące źródło hałasu a stale rosnący wskaźnik motoryzacji powoduje ciągły wzrost emitowanego hałasu. Przez Wrocław przebiega autostradowa obwodnica A8, drogi krajowe nr 5, 8 i 94. Na krótkim odcinku granicy miasta przebiega autostrada A4 a w Bielanach Wrocławskich, bezpośrednio przy granicy miasta, znajduje się węzeł autostrady oraz dróg krajowych nr 5 i 98. Większość ruchu tranzytowego z dróg nr 5 i 8 została obecnie przejęta przez autostradową obwodnicę A8, omijającą centrum miasta od strony zachodniej i północnej. Odcinek autostradowy A8 o długości 22,4 km prowadzi od węzła Wrocław Południe, przez węzły Wrocław Zachód, Wrocław Lotnisko, Wrocław Stadion oraz węzeł Wrocław Północ, gdzie przecina planowaną drogę ekspresową S5 w kierunku Poznania. Trasa kończy się na węźle Wrocław Psie Pole z drogą ekspresową S8, będącą kontynuacją A8 w kierunku Łodzi, Warszawy i Białegostoku.

Łączna długość dróg krajowych na terenie miasta wynosi 60,31 km, wojewódzkich 70,5 km, powiatowych 263,42 km, natomiast dróg gminnych 650,98 km. Całkowita długość autostradowej obwodnicy A8 wraz z łącznicami do istniejących dróg krajowych wynosi 35,4 km. Miejski transport zbiorowy we Wrocławiu korzysta z 86 linii autobusowych (w tym 13 linii nocnych).

Tabela 6. Średnie natężenia ruchu na drogach krajowych.
Trasa Pora dnia Pora wieczoru Pora nocy
[poj./h] [poj./h] [poj./h]
Całkowite Ciężkie Całkowite Ciężkie Całkowite Ciężkie
Droga krajowa nr 98 2340 132 1502 71 282 33
Droga krajowa nr 5 1919 106 1328 48 254 23
Droga krajowa nr 94 2330 148 1365 90 211 50
AOW 1947 442 1330 290 462 181

Długość ekranów zlokalizowanych na terenie Wrocławia to ok. 28 km.

Hałas kolejowy

Przez Wrocław przebiegają dwie magistralne linie kolejowe zaliczane do kolejowego międzynarodowego korytarza transportowego:

Wrocławski Węzeł Kolejowy na terenie miasta łączy dziesięć szlaków kolejowych o zróżnicowanym znaczeniu. Zgodnie ze stanem na 2012 r. aktualnie czynnych jest dziewięć linii normalnotorowych, przy czym tylko osiem obsługuje ruch pasażerski. Linia wąskotorowa została we Wrocławiu zlikwidowana w latach sześćdziesiątych. Należy tutaj wyróżnić:

We Wrocławskim Węźle Kolejowym znajduje się ok. 178 km czynnych linii oraz łącznic kolejowych, w tym:

Obecnie Wrocław posiada 26 stacji, w tym 19 funkcjonujących, na których zatrzymują się pociągi pasażerskie. Obecnie część z nich jest sukcesywnie remontowana, część po kilkuletniej przerwie w obsłudze pasażerów, w związku z rozwojem Wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej, przywracana do pierwotnej funkcji. W 2011 r. w związku z budową stadionu miejskiego i organizacją Euro 2012 na Pilczycach powstał nowy przystanek kolejowy, będący częścią zintegrowanego węzła przesiadkowego, ułatwiający uczestnikom imprez dotarcie na stadion.

W kwietniu 2010 r. rozpoczęły się prace budowlane nad współfinansowaną ze środków UE modernizacją dworca Wrocław Główny. W ramach projektu przebudowano budynek główny dworca, od strony ul. Suchej powstał pawilon południowy, zrealizowano jednopoziomowy parking podziemny na 240 pojazdów osobowych, a także dobudowano kolejny szósty peron, który obsługiwać będzie kolej aglomeracyjną.

Łączna długość linii kolejowych w granicach miasta wynosi około 178 km.
W obrębie ulic Średzkiej i Niepierzyńskiej budowane są ekrany akustyczne, których długość na etapie wykonywania pomiarów hałasu wynosiła około 600 m.

Hałas tramwajowy

System komunikacji tramwajowej we Wrocławiu jest najstarszym systemem tramwajów elektrycznych na terenie Polski, obsługującym 22 linie dzienne. Zarządcą torowisk i trakcji tramwajowych na terenie miasta jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Przeprowadzona pod koniec 2011 r. ocena stanu technicznego torów wykazała ogólną długość torów tramwajowych we Wrocławiu wynoszącą 190.137,6 mtp w tym:

co stanowi 95% stanu zadowalającego i 5% stanu niezadowalającego.

Całkowita długość torowisk zabudowanych wynosi 108 182,2 mtp, zaś niezabudowanych – 81.955,4 mtp.

Obecnie we Wrocławiu eksploatowanych jest liniowo pięć typów tramwajów: Konstal 105Na, Protram 204 WrAs, Protram 205 WrAs, Skoda 16T oraz Skoda 19T. Wagony typu 105Na poddawane są rozmaitym modernizacjom.

We Wrocławiu znajduje się 6 zajezdni tramwajowych, z czego 4 używane są w ruchu liniowym przez tramwaje i 2 używane przez firmy z branży tramwajowej.

Hałas lotniczy

Na terenie Wrocławia znajduje się międzynarodowe lotnisko - Port Lotniczy Wrocław S.A. im. Mikołaja Kopernika, leżący w południowo-zachodniej części Wrocławia, w odległości około 10 km od centrum miasta, w obrębie osiedla Strachowice. Port zlokalizowany jest w pobliżu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia, którą można się dostać na lotnisko zarówno od strony Warszawy z drogi S8, od Poznania z drogi krajowej nr 5, a także od południa z drogi krajowej nr 8 oraz z autostrady A4. Obszar lotniska i teren do niego przylegający są terenami płaskimi, położonymi na poziomie 123,2 m n.p.m., na obszarze o współrzędnych geograficznych: 51°06’09,66” N i 16°53’09,01” E.

Lotnisko posiada jedną betonową drogę startową na kierunku 11/29 o wymiarach 2503 m x 58 m, jeden krajowy i jeden międzynarodowy terminal lotniczy oraz jeden terminal cargo.

Wrocławski port lotniczy obsługiwany jest przez 7 regularnych linii lotniczych. Po uruchomieniu 11 marca 2012 r. nowego terminala przepustowość lotniska wynosi niemal 4 mln pasażerów rocznie, przy czym docelowo będzie można obsłużyć 7 mln osób.

Lotnisko wrocławskie jest ważnym węzłem komunikacyjnym ruchu lotniczego na terenie kraju i największym tego typu obiektem w południowo-zachodnim rejonie Polski. Na podstawie wielkości ruchu pasażerskiego zostało zakwalifikowane do grupy portów regionalnych. Od 1993 roku Port Lotniczy Wrocławia ma status portu międzynarodowego.

Dla terenu lotniska ustanowiono obszar ograniczonego użytkowania (rozporządzenie nr 3693 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Lotniska Wrocław – Strachowice we Wrocławiu). Zgodnie z art. 175 ustawy Prawo ochrony środowiska Port Lotniczy Wrocław S.A. zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych pomiarów hałasu w środowisku.

System ciągłego monitoringu hałasu lotniczego składa się z czterech stacji pomiarowych hałasu, zlokalizowanych wokół lotniska, które na bieżąco rejestrują przebieg wszelkich zdarzeń akustycznych oraz warunki meteorologiczne. Nadzorem nad systemem, a także sporządzaniem stosownych raportów i opracowań akustycznych zajmuje się akredytowane laboratorium badawcze zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem. Dzięki ciągłemu monitoringowi zgromadzone dane służą do wypracowywania optymalnych rozwiązań w zakresie ograniczania propagacji hałasu na okoliczne tereny. Do innych działań przeciwhałasowych należy zaliczyć wybudowanie ekranu akustycznego, w pobliżu obecnego terminalu, który w istotny sposób wpływa na ograniczenie poziomu emisji hałasu, pochodzącego od operacji, które odbywają się na płycie postojowej. Sukcesywnie prowadzone są kolejne badania akustyczne i szczegółowe analizy, w oparciu o które planowana jest realizacja nowych osłon akustycznych.

Hałas przemysłowy

Liczba podmiotów gospodarczych działających we Wrocławiu w 2010 r. wyniosła ogółem 99728, przy czym sektor prywatny stanowił 96,9%.

Klimat akustyczny wokół każdego zakładu przemysłowego zależy od wielu czynników, przede wszystkim od rodzaju, liczby oraz sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu na terenie zakładu, skuteczności zabezpieczeń akustycznych poszczególnych źródeł oraz ukształtowania i zagospodarowania terenu zagrożonego oddziaływaniem hałasu.

Większość zakładów przemysłowych Wrocławia przypada na dzielnice Fabryczna oraz Psie Pole, najsłabszy udział przemysłu występuje w południowej dzielnicy Krzyki. Obecnie 5 obiektów działających we Wrocławiu zalicza się do zakładów zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych, zaś 47 zakładów przemysłowych może stanowić potencjalne źródło poważnej awarii.

Zgodnie z założeniami Studium Uwarunkowań przemysł w mieście będzie zmieniał swój profil w kierunku wysokiej technologii. Tym samym pojawiać się będą przedsiębiorstwa o zwiększonych wymogach w zakresie standardów środowiska przyrodniczego i krajobrazu. W Studium główne miejsca lokalizacji produkcji wyznacza się w następujących rejonach:

Miejsca szczególnie preferowane dla działalności wysokiej technologii to zespoły urbanistyczne: Muchobór Mały Komercyjny, Mokronoska – Zabrocka, Szczecińska, Stabłowice Komercyjne, oraz Żerniki Komercyjne, rejon portu lotniczego, a także w niektórych miejscach w Śródmiejskim Zespole Dzielnicowym, w tym w rejonie ulic Zakładowej i Góralskiej.

Podsumowanie i wnioski

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie Wrocławia, jest hałas drogowy, który generuje największą liczbę przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. Hałas pochodzenia szynowego, przemysłowego i lotniczego stanowi źródła drugorzędne, które powodują przekroczenia w dużo mniejszym stopniu.

Stan warunków akustycznych środowiska został sklasyfikowany w następujący sposób:

 • „w normie” – brak przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu
 • „niedobry” – przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu poniżej 10 dB
 • „zły” - przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu od 10 do 20 dB
 • „bardzo zły” - przekroczenie dopuszczalnych poziomów hałasu powyżej 20 dB

Powierzchnia obszarów w granicach Wrocławia zagrożonych długookresowym hałasem drogowym (LDWN), na których stan środowiska określa się jako „niedobry” stanowi 4,558 km², natomiast obszarów których stan określany jest jako „zły” i „bardzo zły” zaledwie 0,126 km². W strefie o „niedobrych” i „złych” warunkach akustycznych znajduje się 7188 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez około 19 tys. mieszkańców.
Powierzchnia obszarów najbardziej zagrożonych hałasem drogowym w porze nocnej (LN) na których stan środowiska określany jest jako „niedobry” wynosi 3,207 km², a terenów na których stan środowiska określany jest jako „zły” wynosi jedynie 0,066 km². Na obszarze o „niedobrych i „złych” warunkach akustycznych znajduje się 3982 lokali mieszkalnych, które zamieszkuje ok. 10,5 tys. ludzi.

W przypadku hałasu pochodzenia kolejowego długookresowego (LDWN) „niedobre”, „złe” lub „bardzo złe” warunki występują na powierzchni 2,457 km², w obszarach określonych jako „niedobre” i „złe” znajduje się 300 lokali mieszkalnych, zamieszkane łącznie przez niemal 830 osób. W przypadku hałasu pochodzenia kolejowego mierzonego w porach nocnych (LN) w obszarach o „złych” warunkach akustycznych znajduje się niemal 700 lokali i zamieszkuje je ponad 1800 osób.

W strefie „niedobrych” warunków akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem tramwajowym (LDWN) znajduje się 1251 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez 3156 mieszkańców. Na obszarze o „niedobrych” warunkach akustycznych zagrożonych hałasem tramwajowym w porze nocnej (LN) znajdują się 692 lokale mieszkalne, które zamieszkuje ok. 1800 ludzi.

W przypadku hałasu lotniczego nie stwierdzono ludności narażonej na przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu ocenianego wskaźnikami LDWN i LN, przy czym przekroczeń wartości dopuszczalnych nie stosowano w odniesieniu do terenów zlokalizowanych wewnątrz obszaru ograniczonego użytkowania.

W strefie „niedobrych” warunków akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem przemysłowym (LDWN) znajdują się 62 lokale mieszkalne, zamieszkanych przez 194 mieszkańców. Na obszarze o „niedobrych” oraz „złych” warunkach akustycznych zagrożonych hałasem przemysłowym w porze nocnej (LN) znajduje się 205 lokali mieszkalnych, które zamieszkuje niemal 600 ludzi.

Szacunkowa liczba mieszkańców eksponowanych na długookresowy hałas pochodzący od ruchu drogowego oceniany wskaźnikiem LDWN wyższym niż 55dB wyniosła 244.000, co stanowi ok. 41% ludności zamieszkałej we Wrocławiu. W przypadku średniego poziomu dźwięku w nocy (LN) w wysokości 50dB wartości te wynoszą 149.300 mieszkańców (ok. 25% ludności).

W przypadku pozostałych rodzajów hałasu (kolejowy, tramwajowy, lotniczy, przemysłowy) całkowita liczba ludności zagrożona długookresowym hałasem ocenianym wskaźnikiem LDWN > 55 dB oraz wskaźnikiem LN > 50 dB nie przekracza kilku % (max. 8% w przypadku hałasu tramwajowego).

Wybrane zestawienia tabelaryczne oraz wykresy dotyczące stanu akustycznego środowiska

Hałas drogowy

Wskaźnik całodobowy (LDWN)
W strefie o "złych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem drogowym znajduje się poniżej 20 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez 44 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „bardzo złych” warunkach.

Liczba osób narażonych na hałas drogowy. Wykres
Rysunek 6. Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN.

Liczba lokali mieszkalnych na hałas drogowy. Wykres
Rysunek 7. Liczba lokali mieszkalnych narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LDWN.

Wskaźnik nocny (LN)
W strefie o "złych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem drogowym znajduje się poniżej 80 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez ponad 200 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „bardzo złych” warunkach.

Liczba osób narażonych na hałas drogowy. Wykres
Rysunek 8. Liczba osób narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN.

Liczba lokali narażonych na hałas drogowy. Wykres
Rysunek 9. Liczba lokali narażonych na hałas drogowy, wskaźnik LN.

Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy. Wykres
Rysunek 10. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LDWN.

Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy. Wykres
Rysunek 11. Powierzchnia obszarów eksponowanych na hałas drogowy oceniany wskaźnikiem LN.

Tabela 7. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, wskaźnik LDWN.
Hałas drogowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LDWN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 3,721 0,837 0,113 0,012 0,001
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 6,786 0,386 0,016 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 17,875 1,122 0,044 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 103 42 2 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 33 22 6 0 0
Tabela 8. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas drogowy, wskaźnik LN.
Hałas drogowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 2,617 0,590 0,057 0,009 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 3,283 0,626 0,073 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 8,559 1,727 0,235 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 52 12 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 20 12 1 0 0

Hałas kolejowy

Wskaźnik całodobowy (LDWN)
W strefie o "złych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem kolejowym znajduje się poniżej 5 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez 11 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „bardzo złych” warunkach.

Liczba osób narażonych na hałas kolejowy. Wykres
Rysunek 12. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LDWN

Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy. Wykres
Rysunek 13. Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LDWN

Wskaźnik nocny (LN)
W strefie o "złych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem kolejowym znajduje się poniżej 5 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez 12 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „bardzo złych” warunkach.

Liczba osób narażonych na hałas kolejowy. Wykres
Rysunek 14. Liczba osób narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LN

Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy. Wykres
Rysunek 13. Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy, wskaźnik LN

Tabela 9. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas kolejowy, wskaźnik LDWN
Hałas kolejowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LDWN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 1,442 0,657 0,285 0,072 0,001
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,261 0,036 0,003 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0,714 0,103 0,011 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 8 1 1 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 5 0 0 0 0
Tabela 10. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas kolejowy, wskaźnik LN
Hałas kolejowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 1,601 0,662 0,401 0,100 0,001
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,617 0,078 0,004 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 1,605 0,202 0,012 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 8 1 1 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 3 0 0 0 0

Hałas tramwajowy

Wskaźnik całodobowy (LDWN)
W strefie o "niedobrych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem tramwajowym znajduje się poniżej 1300 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez ponad 3000 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „złych” i „bardzo złych” warunkach.

Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy. Wykres
Rysunek 16. Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy, wskaźnik LDWN

Liczba lokali narażonych na hałas tramwajowy. Wykres
Rysunek 17. Liczba lokali narażonych na hałas tramwajowy, wskaźnik LDWN

Wskaźnik nocny (LN)
W strefie o "niedobrych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem tramwajowym znajduje się poniżej 700 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez ponad 1700 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „złych” i „bardzo złych” warunkach.

Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy. Wykres
Rysunek 18. Liczba osób narażonych na hałas tramwajowy, wskaźnik LN

Liczba lokali narażonych na hałas tramwajowy. Wykres
Rysunek 19. Liczba lokali narażonych na hałas tramwajowy, wskaźnik LN

Tabela 11. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas tramwajowy, wskaźnik LDWN
Hałas tramwajowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LDWN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 0,299 0,038 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 1,220 0,031 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 3,080 0,076 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 17 5 2 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 15 10 1 0 0
Tabela 10. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas kolejowy, wskaźnik LN
Hałas tramwajowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 0,196 0,025 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,666 0,026 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 1,736 0,062 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 9 1 2 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 20 1 0 0 0

Hałas przemysłowy

Wskaźnik całodobowy (LDWN)
W strefie o "niedobrych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem przemysłowym znajduje się poniżej 70 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez ponad 190 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „złych” i „bardzo złych” warunkach.

Wskaźnik nocny (LN)
W strefie o "niedobrych" warunkach akustycznych zagrożonych długookresowym hałasem przemysłowym znajduje się ponad 200 lokali mieszkalnych, zamieszkanych przez ponad 500 mieszkańców. Żaden lokal mieszkalny nie znajduje się w strefie o „złych” i „bardzo złych” warunkach.

Tabela 11. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas przemysłowy, wskaźnik LDWN
Hałas przemysłowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LDWN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 0,045 0,007 0,002 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,059 0,003 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0,182 0,012 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 1 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0
Tabela 10. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas przemysłowy, wskaźnik LN
Hałas przemysłowy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 0,139 0,029 0,004 0,002 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0,172 0,031 0,002 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0,461 0,099 0,008 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 8 1 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0

Hałas lotniczy

Wskaźnik całodobowy (LDWN)
Nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Liczba osób narażonych na hałas lotniczy. Wykres
Rysunek 20. Liczba osób narażonych na hałas lotniczy, wskaźnik LDWN

Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy. Wykres
Rysunek 21. Liczba lokali narażonych na hałas lotniczy, wskaźnik LDWN

Wskaźnik nocny (LN)
W porze nocnej nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku

Liczba osób narażonych na hałas lotniczy. Wykres
Rysunek 22. Liczba osób narażonych na hałas lotniczy, wskaźnik LN

Liczba lokali narażonych na hałas kolejowy. Wykres
Rysunek 23. Liczba lokali narażonych na hałas lotniczy, wskaźnik LN

Tabela 11. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas lotniczy, wskaźnik LDWN
Hałas lotniczy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LDWN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 0 0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0

Uwaga. Dane zawarte w powyższej tabeli wynikają z faktu, iż dla powierzchni terenów, lokali mieszkalnych oraz budynków ochrony specjalnej zlokalizowanych poza Obszarem ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Wrocław - Strachowice nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku.

Tabela 10. Podsumowanie danych i informacji opracowanych w ramach Mapy akustycznej, hałas lotniczy, wskaźnik LN
Hałas lotniczy - Wrocław Wskaźnik hałasu (LN w dB)
do 5 dB > 5-10 dB > 10-15 dB > 15-20 dB > 20 dB
Stan warunków akustycznych środowiska
niedobry zły bardzo zły
Powierzchnia terenów zagrożonych w danym zakresie [km2] 0 0 0 0 0
Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
Liczba zagrożonych mieszkańców w danym zakresie [tys.] 0 0 0 0 0
Liczba budynków szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie 0 0 0 0 0
Liczba budynków służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej w danym zakresie 0 0 0 0 0

Uwaga. Dane zawarte w powyższej tabeli wynikają z faktu, iż dla powierzchni terenów, lokali mieszkalnych oraz budynków ochrony specjalnej zlokalizowanych poza Obszarem ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Wrocław - Strachowice nie występują przekroczenia dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku.